Foreningens vedtægter

Foreningens navn, hjemsted og formål

§ 1

Foreningens navn er "Frederikssund Symfoniorkester".

§ 2

Foreningens hjemsted er Frederikssund Kommune

§ 3

Foreningens formål er at opretholde og udvikle et symfoniorkester, hvis medlemmer i langt overvejende grad er amatørmusikere fra lokalområdet. Orkestret arbejder sig frem mod en eller flere årlige musikbegivenheder, som hele tiden stræber mod at give både de udøvende og tilhørerne en gedigen musikalsk oplevelse. Orkestret kan inddrage såvel professionelle solister og musikere som semiprofessionelle, som lejlighedsvis kan forstærke enkelte grupper i orkestret.

 

Medlemmer

§ 4

Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idegrundlag, er medlem af foreningen. Aktive medlemmer er udøvende i orkestret, mens passive medlemmer støtter orkestrets virksomhed – og får adgang til orkestrets koncerter til en reduceret billetpris. Aktive og passive medlemmer betaler et årligt grundkontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Aktive medlemmer betaler desuden et projektkontinget, som dækker retten til at øve op til – og medvirke ved – orkestrets koncertarrangementer. Projektkontingentet fastsættes af bestyrelsen – efter mandat fra generalforsamlingen.

 

Generalforsamling

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 6

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i september eller oktober og indvarsles til samtlige medlemmer senest 30 dage før. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

a) Valg af dirigent

b) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

c) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

d) Indkomne forslag

Fastsættelse af grundkontingent og mandat til bestyrelsen vedr. fastsættelse af projektkontinget for det kommende år.

e) Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant.

I 2010 vælges alle bestyrelsesmedlemmer for et år. Derefter vælges alle bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, dog således at 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. I 2011 vælges dog 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig og 2 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode. Bestyrelsessuppleanten vælges hvert år for 1 år ad gangen.

f) Valg af revisor

g) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt d) skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 7

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det fornødent. Indkaldelsesvarslet er 14 dage.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel efter fremsat skriftlig begæring med angivelse af dagsorden fra mindst 10 af foreningens medlemmer og skal finde sted senest fire uger efter at sådan begæring er fremsat.

§ 9

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

§ 10

Der kan ikke stemmes med fuldmagt på generalforsamlingen

§ 11

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

 

Ledelse

§ 12

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

§ 13

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, og sekretær. Orkestrets dirigent(er)deltager altid i bestyrelsens møder – dog uden stemmeret. Desuden deltager formændene for de to permanente arbejdsgrupper, Musikudvalget og Puklerne, i bestyrelsesmøderne (uden stemmeret - medmindre de tillige er valgt som faste medlemmer af bestyrelsen).

§ 14

Der nedsættes to permanente arbejdsgrupper, nemlig Musikudvalget og Puklerne, hvis kommissorium fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan derudover nedsætte arbejdsgrupper, og til disse arbejdsgrupper også anmode personer uden for foreningen med særlige kvalifikationer om at indtræde i arbejdsgruppen.

§ 15

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

§ 16

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

 

Hæftelse

§ 17

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

Regnskabsår

§ 18

Foreningens regnskabsår er fra 1. august til 31. juli. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

Foreningens opløsning

§ 19

Beslutning om foreningens opløsning kan ske på en generalforsamling, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald doneres til musikformål i Frederikssund Kommune.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20.februar 2010.

Ændret efter vedtagelse på ordinær generalforsamling den 15. februar 2014